top of page

News & Activities

ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์ ทส. ลงพื้นที่แก้ปัญหาชุมชนกับช้างป่า ภูกระดึง-ภูหลวง 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ช้างป่าออกมาหากินนอกป่าและพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านรอบอุทยานแห่งชาติกระดึง โดยมี นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8(ขอนแก่น) นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ปลัดอาวุโสอำเภอภูกระดึง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านพองหนีบ ตำบลศีรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

ซึ่ง The GEF-SGP Thailand ได้สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ภูหลวง-ภูกระดึงหลายด้านทั้งปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า การเกษตรทางเลือกใหม่ การอนุรักษ์ป่าชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ฯลฯ 

CHS02209.jpg
CHS02584.jpg
CHS02550.jpg
CHS02622.jpg
CHS02380.jpg
CHS02480.jpg
Untitled-1.jpg

Publication

BOOK : LOCAL ACTION GLOBAL IMPACT

Download here

CHS_6690.jpg

LANDSCAPE STRATEGY 2021

ML.png

ลุ่มน้ำแม่ลาว

PB.png

เทือกเขาเพชรบูรณ์

KKFC.png

กลุ่มป่าแก่งกระจาน

Sea.png

อ่าวพังงา

Screen Shot 2564-10-19 at 20.21_edited.jpg

The Small Grants Programme in Thailand works to preserve local landscapes while building capacity and knowledge across local communities.

UNOPS is proud to serve as the executing agency on a project positively impacting the lives of so many.

 

Rosanna De Luca

Associate Portfolio Manager

The United Nations Office for Project Services (UNOPS)

CHS_3355.jpg
UNDP-161_edited.jpg

พิเชษฐ์ ปานดำ 
สมาคมความมั่นคงด้านอาหารอันดามัน

-ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด -19  ป่าชายเลนและชายฝั่งอ่าวพังงา ได้แสดงศักยภาพให้เห็นว่า เป็นพื้นที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับครอบครัวและชุมชนได้จริง แน่นอน

ผู้ที่ให้ความสำคัญและมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนประเด็นนี้มาอย่างต่อเนื่องผ่านปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน คือ"กลุ่มผู้หญิงชายฝั่ง" -

unknown222.jpg

รัตนาภรณ์ แจ้งใจดี  

เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาสังคม

อ่าวพังงา

-ความสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่ง คือทรัพย์ในช่วงวิกฤติ(ทุกวิกฤติ)-

Screen Shot 2564-10-18 at 13.48.28.png

จีระศักดิ์ ตรีเดช
เครือข่ายประชาสังคมเทือกเขาเพชรบูรณ์ :
เครือข่ายองค์กรชมชนต้นน้ำพุง

-การทำงานในมิติของภูมินิเวศมีส่วนผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

ระบบบริการนิเวศ
ซึ่งเชื่อมโยงกับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

เทือกเขาเพชรบูรณ์-

y2016-11-25-20_edited.jpg

Participation

gendar_edited.png

Equality

biodegradable-symbol-vector_edited_edited_edited.png

Sustainability

CHS01260.jpg

"Thinking Globally Acting Locally"

bottom of page